V prípade krachu cestovných kancelárií sa môžete brániť

peniaze
x shutterstock.com

Na čo majú dovolenkári v prípade krachu cestovných kancelárií nárok? Na otázky ohľadom návratu na Slovensko či zaplatenia nevyčerpanej časti dovolenky odpovedal advokát neziskovej organizácie SCPA.

Organizácia SCPA je neziskovou organizáciou, ktorej poslaním je poskytovanie informácií cestujúcim a dovolenkárom ohľadne ich práv, s cieľom zmenšiť ich starosti a nepohodlie v prípade nepriaznivých a negatívnych skutočností. V období, keď na Slovensku za jediný rok vyhlásila krach už štvrtá cestovná kancelária, organizácia radí, na čo majú dovolenkári nárok.

Prípad, kedy je cestovná kancelária v dôsledku svojej zlej finančnej situácie nútená vyhlásiť úpadok, upravuje zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch v znení neskorších predpisov. Z citovaného právneho predpisu vyplývajú pre dovolenkárov tri samostatné nároky, ktoré sa odvíjajú od skutočnosti, či úpadok cestovnej kancelárie zastihol dovolenkára počas dovolenky, alebo pred jej začiatkom.

Návrat na Slovensko

[captionid=“attachment_2076″align=“alignright“width=“541″]www.tumblr.com[/caption]Daný prípad sa vzťahuje na dovolenkárov, ktorých úpadok cestovnej kancelárie zastihol na dovolenke. O návrat dovolenkárov späť do Slovenskej republiky sa postará zo zákona príslušná poisťovňa, u ktorej je cestovná kancelária poistená pre prípad úpadku. Uvedená povinnosť príslušnej poisťovne vyplýva priamo zo znenia zákona a poisťovňa teda nie je oprávnená odmietnuť splnenie tejto povinnosti. Termín návratu na Slovensko si v podstate určuje poisťovňa sama a teda je možné očakávať aj predčasný návrat.

Zaplatenie nevyčerpanej časti dovolenky

Daný prípad sa logicky vzťahuje iba na dovolenkárov, ktorých úpadok cestovnej kancelárie zastihol na dovolenke. V prípade predčasného návratu rozdiel medzi skutočne poskytnutými službami a službami objednanými a teda zaplatenými, uhradí príslušná poisťovňa na základe vyhlásenia cestovnej kancelárie o tzv. nespotrebovanej časti zájazdu. Jednotlivým klientom cestovnej kancelárie môžeme ešte dať do pozornosti možnosť uhradiť si neposkytnuté služby z vlastných finančných prostriedkov a následne si uplatňovať voči cestovnej kancelárii v konkurznom konaní resp. voči príslušnej poisťovni. Uvedený postup však vzhľadom na náročnosť celého procesu neodporúčame.

Vrátenie zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu

www.shutterstock.com
Uvedený prípad sa logicky vzťahuje iba na dovolenkárov, ktorých úpadok cestovnej kancelárie zastihol ešte pred samotným odcestovaním. Zaplatený preddavok na dovolenku alebo uhradenú celú časť dovolenky preplatí jednotlivým dovolenkárom zo zákona poisťovňa, u ktorej je cestovná kancelária poistená pre prípad úpadku a to celkovo až do výšky poistného krytia. Či uvedené poistné krytie bude postačovať na úhradu 100 % zaplatenej ceny príp. preddavku na zájazd, závisí od konkrétnej situácie. Je možné však v každom prípade očakávať úhradu takmer celej zaplatenej sumy.

 

Pre nároky klientov cestovnej kancelárie uvedené v bode 2 a v bode 3 presná lehota na „odškodnenie“ nevyplýva zo žiadneho predpisu, avšak je možné očakávať lehotu okolo 30 dní. V prípade, ak po uskutočnenom poistnom plnení ostáva dovolenkárom neuspokojený nárok, môžu sa dovolenkári obrátiť so svojím nárokom na cestovnú kanceláriu a uplatniť si svoje práva v prípadnom konkurznom konaní.

Ponúknutie inej alternatívy, ako je uvedené vyššie, prakticky neprichádza do úvahy, nakoľko cestovná kancelária v úpadku ďalej už nevykonáva svoju činnosť a všetky jej kroky smeruje k jej zániku. Ponúknutie inej alternatívy je možné len v prípade, ak zájazd cestovnej kancelárie v úpadku predáva sprostredkovane iná cestovná kancelária vo svojom mene, čo znamená, že úpadok jej zmluvného partnera znamená povinnosť zrušenia zájazdu a teda okrem vyššie uvedeného aj povinnosť cestovnej kancelárie – sprostredkovateľa ponúknuť iný obdobný zájazd.

Pre Neziskovú organizáciu SCPA pripravil Mgr. Slavomír Slávik, advokát.

19. augusta 2013

Súvisiace témy:

Najčítanejšie za 24 hod